Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘE

Kouření - realita dneška

Sylabus 7. parlamentního semináře

Konaný pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., a místopředsedy Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR MUDr. Milana Cabrnocha, ve spolupráci s Pracovní skupinou pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku při České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Konaný dne 19. září 2002 ve 14.00 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v místnosti 205, Sněmovní 1, Praha 1. Organizační zajištění: Pears Health Cyber s.r.o.

 

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. - Aktuální situace v ČR, porovnání s vývojem ve světě, a to zejména v EU, trendy.
MUDr. Petr Popov - Je kouření závislost a jak vážnou?
MUDr. Petr Sucharda, CSc .- Zdravotní rizika spojená s kouřením.
MUDr. Josef Janeček - Návrh zákona o reklamě na tabákové výrobky (vládní návrh, poslanecký návrh).
Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. - Tabakismus a jeho řešení v rámci ČR (preventivní projekty MZ ČR).
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. - Možnosti léčby.
Ing. Jiří Těhan - Současné možnosti zdravotní pojišťovny v boji proti kouření.
Ms. Hana Ross, PhD - Vliv zákazu reklamy a propagace tabákových výrobků na jejich spotřebu a na ekonomiku podniku potenciálně ovlivněných tímto zákazem.

 

Aktuální situace v ČR, porovnání s vývojem ve světě, a to zejména v EU, trendy.

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Kouření (kouření cigaret) je dnes celosvětovou epidemií, tedy pandemií, která je dle údajů WHO (Světové zdravotnické organizace) příčinou 4 milionů úmrtí na Zemi.

Závislost na tabáku je nemocí, jak řekla generální ředitelka WHO Dr. Bruntlandová, přenosnou: šíří se reklamou a agresivním marketingem tabákových výrobků.

Tabák se kouří ode dávna, ale do začátku 20. století nebyl pro lidstvo výrazným zdravotním problémem: doutníky nebo dýmky se nikdy nekouřily masivně. Teprve s vynálezem automatů na výrobu cigaret (kolem 1880) přišla změna: po roce 1900 se cigarety vyráběly v miliardách denně. To je začátek tabákové epidemie, která už jen ve 20. století zmařila víc životů než obě světové války dohromady (kolem 100 milionů) a v tomto století bude příčinou smrti už nejméně miliardy lidí, tedy dnes každého šestého obyvatele Země.

Když si uvědomíme všechny souvislosti, je obtížně pochopitelné, že cigarety jsou stále legálně prodávaným zbožím: polovina jejich konzumentů doplatí na jejich užívání zkrácením života, a to průměrně o 10 let. Příčina je v tom, že jsme na děsivý vliv tabáku na zdraví přišli pozdě: až po padesáti letech probíhající epidemie, v roce 1950 (to byly publikovány první dvě z dnešních 85 000 prací o poškozování zdraví cigaretami). Proč tak pozdě? Dopad kouření na lidské zdraví a životy se totiž projeví se zpožděním cca 30 - 40 let.

První nemocí, u níž byl popsán vliv kouření, byla rakovina plic (je totiž z 90 % způsobena kouřením). Přitom ale nejvíc kuřáků neumírá na tento ani jiný typ nádoru, ale na srdečně-cévní onemocnění (infarkty, mrtvice, uzávěry tepen na končetinách). V ČR je ročně cca 22 000 úmrtí, tedy pětina celkového počtu, způsobeno kouřením.

Kouření nelze zakázat, nelze ani přestat prodávat výrobek, na němž je závislá část populace (u nás 29 % nad 15 let). Co je ale nutné, je omezení agresivního marketingu a dostupnosti tabákových výrobků.

To reflektuje především WHO: od roku 1999 připravuje Framework Convention on Tobacco Control, Rámcovou dohodu o kontrole kouření (FCTC), první právně závazný dokument ve své historii, který mají podepsat zástupci členských zemí WHO pravděpodobně v květnu 2003. Důležité je podpořit účinnou formu FCTC: příliš volná pravidla by byla zneužita výrobci tabáku a byla by pravděpodobně horší než pravidla žádná.

Příkladem takového jednání výrobců tabáku bylo v ČR v roce 2000 zneužití zrušení direktivy 43/98/EU z roku 1998, zakazující veškerou reklamu na tabákové výrobky (vzhledem k procedurální chybě jejího zdůvodnění) - EU o tomto zákazu však dále jedná a většina členských zemí jej již přijala nebo tento proces probíhá.

Mezi základní účinná opatření ke snížení spotřeby tabáku ve společnosti patří:

 • Výrazné varování na krabičkách (nejméně 40 % velkých ploch), obrázek
 • Zvýšení daní a ceny cigaret (u nás reálná cena od roku 1989 klesla o více než polovinu!)
 • Nekuřácké veřejné a pracovní prostředí
 • Zákaz přímé i nepřímé reklamy včetně sponzorování a používání loga tabákového výrobku pro jiný než tabákový
 • Prodej tabákových výrobků jen ve specializovaných obchodech (např. ne v potravinách)
 • Dostupná léčba závislosti na tabáku
 

Je kouření závislostí a jak vážnou ?

MUDr. Petr Popov

Podstatnou charakteristikou syndromu závislosti je užívání psychoaktivní látky nebo touha po užívání této určité látky. Biologické, psychické a sociální faktory nutné pro vznik a vývoj závislosti se (v případě kouření) vyskytují v naší zemi běžně. (Závislost na psychoaktivních látkách je -podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10)- definována přítomností diagnostických vodítek (kriterií).

Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle měla stanovit pouze tehdy, jestliže během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů (výskytu diagnostických vodítek):

 1. silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving)
 2. potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení užívání nebo množství látky
 3. tělesný (somatický) odvykací stav, jestliže je psychoaktivní látka užívána s úmyslem zmenšit jeho příznaky, což je zřejmé z typického odvykacího syndromu pro tu kterou látku nebo z užívání stejné (nebo účinky velice příbuzné) látky se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací příznaky
 4. průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků, původně vyvolaných nižšími dávkami
 5. postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo k zotavení se z jejího účinku
 6. pokračování v užívání látky přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků

V případě závislosti na tabáku jsou přítomna prakticky všechna uvedená diagnostická kriteria. Rovněž výsledky laboratorních vyšetření a nálezy zprostředkované vyspělou zobrazovací technikou, včetně pozitronové emisní tomografie, jsou obdobné, příp. identické jako u některých jiných psychoaktivních látek, vyvolávajích závislost (např. kokain).

Závažnost závislosti na tabáku dokumentuje řada skutečností:

 • závislost na tabáku, která je nejrozšířenější závislostí na psychoaktivní látce, vzniká dříve či později u většiny kuřáků
 • přináší sebou řadu vážných zdravotních potíží (tělesných i duševních), přitom léčba pacienta, závislého na tabáku, je komplikovanější, a tudíž i nákladnější, než u pacienta - nekuřáka
 • kouření je významný rizikový faktor pro přechod k užívání jiných psychoaktivních látek (drog); tabák je (spolu s alkoholem) nejčastější startovací, resp. průchozí drogou

Zdravotní rizika spojená s kouřením

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Kouření je nejzávažnějším odstranitelným zdravotním rizikem současnosti. V myslích laiků i části odborníků je často spojeno jen se vznikem bronchogenního karcinomu. Tato souvislost je potvrzena již dlouho a nade vší pochybnost; s kouřením je v příčinné souvislosti řada dalších nádorových onemocnění - nejen plic, ale i hltanu a jícnu, dutiny ústní a hrtanu, močového měchýře, ledvin, slinivky břišní, konečníku, vaječníků.

Z hlediska veřejného zdraví je však závažnější, že kouření je rizikovým faktorem pro všechny hlavní příčiny smrti - kromě nádorů i pro kardiovaskulární choroby, především ischemickou chorobu srdeční a nemoci periferních tepen, nenádorové postižení dýchacích cest (chronickou obstrukční chorobu plicní) a také metabolická onemocnění - kouření podporuje inzulinovou rezistenci, a je tak největším globálním rizikovým faktorem vzniku cukrovky 2. typu.

Nejnovější výzkumy potvrzují, že kouření ohrožuje nejen životy osob sdílejících s kuřáky tytéž prostory (pasívní kouření), ale také tzv. slabé kuřáky - i oni mají např. při spotřebě 3 - 5 cigaret denně riziko infarktu myokardu dvojnásobné než nekuřáci.

Důvody pro omezování kouření musí být především zdravotní, nikoli jen čistě ekonomické - podle amerických údajů mají sice kuřáci o 40 % větší náklady na zdravotní péči než nekuřáci, ti však žijí déle, takže pokud by nekouřil nikdo, stouply by náklady na zdravotní péči po 15 letech o 7 % u mužů a o 4 % u žen.


Návrh zákona o reklamě na tabákové výrobky (vládní návrh, poslanecký návrh)

MUDr. Josef Janeček

Jestliže vedeme diskusi o tom, zda reklamu na tabákové výrobky ponechat či zakázat, je asi správné si nejdříve provést definici pojmů.

Tou první otázkou je samozřejmě otázka, co to vlastně reklama vůbec je.

Abych nebyl obviněn ze zaujatosti, ocituji odpovídající část současného znění zákona 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Podle tohoto zákona se reklamou rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená zejména komunikačními medii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží….. Pokud použijeme definici z bývalého zákona o reklamě, dozvíme se v podstatě totéž, tedy, že reklama je přesvědčovací proces. Nejedná se tedy o žádnou nezávislou, emotivně neutrální informaci. Když se podíváme na reklamy tabákových výrobků jako na celek, vidíme, že také v podstatě žádné informace o výrobku nepřinášejí. Jejich smyslem je vytvořit ze svého výrobku jakýsi symbol, který by charakterizoval svého uživatele. Nepřináší tedy informace obvyklé v jiných oblastech podnikání, které např. slibují, že prádlo bude ještě bělejší. Nebo že motor vašeho auta bude ještě tišší. Hlavní strategií tabákových výrobců je vytvořit z cigarety symbol dospělosti. A to se jim daří vzhledem k tomu, že se většina dětí chce stát dospělými a nezávislými a potřebuje tento svůj postoj demonstrovat. A právě k demonstraci tohoto postoje se cigareta používá. Podporují jej i hesla na billboardech typu sparta tvoje parta, nech se west atd.

Jestliže jsme si řekli, že reklama je přesvědčovací proces, jehož smyslem je získávat stále nové zákazníky, pak je třeba si také říci, co způsobuje cigareta. O tom existuje asi 80 000 vědeckých prací, které dokumentují obrovské zdravotnické dopady na organismus kuřáků. Nikdo nezpochybňuje fakt, že kouření poškozuje zdraví. Otázkou tedy zůstává, zda je správné, aby bylo propagováno zboží, které - pokud je použito k tomu účelu, pro který je vyrobeno - zabije polovinu svých konzumentů. Nahlédnutím do právního řádu zjistíme, že čl. 32 Listiny práv a svobod hovoří o tom, že "zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena".

Současný právní stav je dokonce vnitřně rozporný, protože na jedné straně reklamu povoluje, na straně druhé, a to sice v § 2 odst. 4. zákona o regulaci reklamy, zakazuje reklamu, která podporuje chování poškozující zdraví.

Vzhledem k tomu, že kouření je bezpochyby chováním, které zdraví poškozuje, je třeba i tento rozpor v zákoně o regulaci reklamy odstranit. A reklamu na tabákové výrobky zakázat.

V této souvislosti je třeba upozornit ještě na jednu skutečnost. Na souvislost mezi užíváním legálních drog a přechodem uživatelů legálních drog do oblasti drog tvrdých. Je to otázka vstupních drog. Zde bych upozornil na výzkum, který v České republice provedl Dr. Csemy a MUDr. Nešpor a který konstatuje, že riziko zkušenosti s opiáty (nejčastěji heroin) nebo amfetaminy (nejčastěji pervitin) roste u pravidelných kuřáků tabáku 9,7 krát.

Všichni víme, že závislost znamená ztrátu svobody. Člověk, který je závislý na nikotinu či jiné droze a který chce přestat kouřit, prodělává těžké abstinenční příznaky. 75 % kuřáků chce přestat kouřit. Jejich volba však není svobodná, protože pokud by chtěli toto své rozhodnutí uskutečnit, narazí na omezení své svobody. Jsou za toto své rozhodnutí trestáni. Zdravá společnost si svobody svých občanů váží a chrání ji jako nejcennější devizu. Každý skutečný demokrat by měl bojovat proti ztrátě svobody.


Tabakismus a jeho řešení v rámci ČR (preventivní projekty MZ ČR)

Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Vědecká rada ministra zdravotnictví České republiky (VR MZ) po opakovaném projednání problému tabakismu přijala usnesení, které lze shrnout následovně: Kouření je vážná zdravotní hrozba, které je nutné společně čelit.

VR MZ se obrací na celou zdravotnickou, politickou i širokou občanskou veřejnost a vyzývá k realizaci účinných opatření, která by snížila počet osob závislých na nikotinu a přispěla by k omezení zhoubných zdravotních následků kouření. Kouření vážně narušuje zdraví a nezvratně ničí životy lidí. Svědčí pro to dostatek nesporných vědeckých podkladů. Kouření zákeřně ohrožuje i děti. Způsobuje bezprostřední škody kuřákům i pasivním kuřákům a představuje dlouhodobou zdravotní zátěž celé společnosti i budoucích generací.

Kouření bylo Světovou zdravotnickou organizací označeno za nejzávažnější zdravotní riziko současnosti. Zdravotničtí pracovníci denně zápolí s nešťastnými následky kouření. V mnoha případech se nedaří nemocné vyléčit. V České republice umírá na následky kouření ročně okolo 22 tisíc osob (denně 62 mrtvých). Kouření způsobuje zhruba 30 % úmrtí na nádorová onemocnění, 80-90 % bronchogenních karcinomů, 25 % srdečních infarktů a přispívá ke vzniku a horšímu průběhu mnoha dalších nemocí. Je nezbytné čelit zdravotnímu nebezpečí spojenému s kouřením všemi prostředky, které mají k dispozici jednotlivci, rodiny, organizace, instituce i stát jako celek.

Kritickou situaci spatřujeme zejména v oblasti legislativy. Za nesmírně potřebná považujeme především tato opatření:

 • Chránit lidi před nedobrovolnou expozicí tabákovému kouři prostřednictvím zákazů kouření na veřejných místech a zřizováním nekuřáckých pracovišť.
 • Zakázat veškerou reklamu a propagaci tabákových výrobků.
 • Zakázat a účinně postihovat prodej tabákových výrobků dětem a omezit dostupnost tabáku mládeži.
 • Zvýšit zdanění tabákových výrobků a zvyšovat jejich ceny větším než inflačním tempem.
 • Na každém tabákovém výrobku uvádět jak účinné varování, tak informaci o složení tabáku a komponentech tabákového kouře.

VR MZ naléhavě apeluje na vládu, parlament i senát, aby se zasadily o realizaci zmíněných opatření. Za zásadní lze označil přípravu, projednání a schválení zákona, který by se týkal tabáku, tabákových výrobků a kouření. VR MZ si je vědoma významu i dalších opatření, a to zejména pokud jde o výchovu, posilování a rozvoj zdraví i prevenci. Je nezbytné nejen připravovat a zavádět výchovné programy, ale i čelit dezinformační kampani vyvolané komerčními zájmy výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků.

Členové VR MZ nabízejí své poznatky a zkušenosti ve snaze upozorňovat na nebezpečí a škody způsobované kouřením a přispívat k realizaci opatření, která povedou ke zvládnutí rizika kouření.


Možnosti léčby

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Závislost na tabáku je podle Mezinárodní klasifikace nemocí WHO (Světové zdravotnické organizace) samostatnou nemocí, která svým číslem diagnózy - F 17 - patří mezi závislosti. Je skutečně klasickou drogovou závislostí s psychosociální a fyzickou (drogovou) složkou.

Drogou je v případě kouření cigaret pouze nikotin, jinak zdraví prakticky neškodný. Celkově obsahuje tabákový kouř přes 4000 chemických látek, z toho 61 kancerogenů a mnoho dalších toxických chemikálií. V červenci 2002 prohlásila IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) tabákový kouř, včetně expozice pasivnímu kouření, za lidský kancerogen (skupiny 1, tedy nejvýznamnější).

Psychosociální závislostí kouření začíná - je to potřeba kouřit v určité společnosti či situaci, manipulovat s cigaretou, dívat se na hezky se vinoucí kouř. S tímto naučeným chováním se musí každý kuřák vypořádat sám, naučit se aktivně prožívat své typicky "kuřácké situace" jinak, připravit si předem náhradní činnost místo kouření, stanovit si den D, požádat o podporu rodinu a přátele.

Drogová závislost na nikotinu se objeví po určité době kouření (ta je dána geneticky - určitým typem receptorů v mozku) u většiny, asi 75 %, kuřáků. Je klasickou drogovou závislostí, podobnou heroinu, kokainu, amfetaminu či jiným. Znamená to mimo jiné, že je třeba přestat kouřit nejlépe naráz, ale především navždy: jediná cigareta po libovolné době abstinence (roky) znamená v naprosté většině návrat ke kouření.

Na nikotinu jsou závislí denní kuřáci nejméně 10-15 cigaret a ti, kdo si svou první cigaretu po probuzení musí zapálit do hodiny po probuzení. Abstinenčními příznaky jsou touha po droze/kouření, nervozita, deprese, zlost, frustrace, neschopnost soustředění, nespavost, neschopnost odpočívat, zvýšená chuť k jídlu. Projeví se již po hodinách abstinence. Pro snížení abstinenčních příznaků je proto vhodná farmakologická léčba. Současná mezinárodní doporučení zahrnují dva typy léků: nikotin (náhradní nikotinová léčba) a bupropion (buprion hdrochlorid SR, antidepresivum).

Nikotin (Nicorette) je na našem trhu ve třech formách: žvýkačka (2 a 4 mg), náplast (15, 10 a 5 mg/16h) a inhalátor/špička (10mg). Je volně prodejný v lékárně bez receptu, WHO doporučuje i prodej mimo lékárny: cigarety, které kromě nikotinu obsahují tisíce nebezpečných látek, jsou dostupné mnohem snáze. Důležité je dodržení způsobu a trvání léčby (nejméně 8, raději 12 týdnů).

Bupropion SR 150 mg (Zyban) je vázán pouze na lékařský předpis, ale bez omezení odbornosti (recept může napsat jakýkoli lékař). Také tato léčba by měla trvat nejméně 8, raději 12 i více týdnů. Lze ji kombinovat s jakoukoli formou náhradní nikotinové léčby, zejména u silně závislých kuřáků.

Obě formy léků přinejmenším zdvojnásobují pravděpodobnost úspěchu. Proto je velká škoda, že v ČR je žádná zdravotní pojišťovna dosud nehradí. Není ani proplácena léčba závislosti na tabáku lékařům, i když kterýkoli z nich, především praktický lékař, by měl kuřákovi poskytnout pomoc (krátká intervence a eventuelně doporučení farmakologické léčby). Přitom WHO (na základě studií efektivnosti včetně ekonomických důvodů) doporučuje jak přispívání na léky pacientům, tak proplácení léčby lékařům.


Současné možnosti zdravotní pojišťovny v boji proti kouření

Ing. Jiří Těhan

Při současné legislativě a při neochotě kuřáků podřizovat se určitému režimu jsou možnosti zdravotních pojišťoven a vyhlídky na snížení nemocnosti kuřáků mizivé až téměř nulové. Vycházím z vlastní zkušenosti.

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE se pod vlivem studie, kterou provedl Státní zdravotní ústav Praha, rozhodla aktivně pomoci kuřákům skoncovat s jejich závislostí. Výše zmiňovaná studie totiž jasně dokazuje nárůst pracovní neschopnosti a množství prostonaných dní se stoupajícím počtem vykouřených cigaret (viz tabulka: údaje z roku 1998).

tabulka 1

K těmto číslům je nutno přičíst ještě vyšší úmrtnost (nejčastější příčina smrti: ischemická choroba srdeční, rakovina plic, hrtanu, jícnu, močového měchýře, slinivky břišní, chronický zánět průdušek a nemoci cév). Následky kouření se projevují ve všech orgánech těla více než 50 různými diagnózami, z nichž 24 je smrtelných. Za těmito chorobami je nutné vidět nemalé částky, které musí zdravotní pojišťovny hradit ze solidárního systému zdravotního pojištění. Odhad výdajů na léčbu následků kouření se velice liší a pohybuje se mezi 25 - 50 miliardami korun (údaje z roku1999).

Naše zdravotní pojišťovna klade důraz na prevenci a zdravý životní styl. Proto jsme vyhlásili v loňském roce ve spolupráci s OHS v Kladně, kde máme zhruba 40 tis. pojištěnců, pilotní projekt odvykání kouření pomocí náhradní nikotinové léčby (NNL). ZP M-A garantovala prvním deseti klientům úplnou úhradu nákladů na jejich léčbu. Přihlásilo se pouze deset klientů a z toho jich sedm úspěšně absolvovalo odvykací kúru k úplné abstinenci.

Tento projekt lze hodnotit kladně a rozhodně ukazuje cestu, kudy je možné se ubírat. Přesto je nutné se zamyslet minimálně nad dvěma fakty:

a) zarážející je velmi nízký počet zájemců o léčbu,
b) věková struktura zájemců, neboť všichni byli starší 30 let.

Z toho je možné vyvodit některé, možná i zjednodušené závěry:

a) naprosto chybí osvěta o tom, že kouření je nemoc s diagnózou (F 17) a jako každá jiná nemoc by se měla také léčit,
b) chybí aktivní přístup lékařů k osvětě o nebezpečí, prevenci a zejména k léčbě této nemoci (a asi to není jenom jejich chyba). Lékaři by měli pacientům popisovat rizikové faktory nemoci umocněné kouřením a doporučovat abstinenci kouření a případně léčbu pomocí např. náhradního nikotinu, na který je tělo kuřáka již navyklé,
c) přeřadit NNL mezi "vyhrazené léky", které se mohou prodávat i mimo lékárny a zvýšit tím dostupnost NNL široké veřejnosti,
d) je nutné připravit projekty proti kouření oslovující mládež.

Pokud se toto nezmění, budeme se u kuřáků dále setkávat se slabou vůlí, malou motivaci a silnou netolerancí. Častokrát je ke změně návyků nepřinutí ani jejich vlastní zdravotní stav. Stát by měl zajišťovat léčbu kuřáků s nemocemi souvisejícími s kouřením, pacientů s kardiovaskulárními nemocemi, adolescentů a těhotných žen. Odvykací kúry by se měli účastnit povinně a v případě neabsolvování kúry či porušení kuřácké abstinence by si museli hradit např. část lékařské péče, léky či lázeňskou péči. Předoperační krátkodobá léčba kuřáků výrazně zvyšuje úspěšnost zákroku a tím samozřejmě snižuje náklady následné léčby. Jistě se dají vytipovat i jiné nemoci, k jejichž úspěšnému a rychlému vyléčení pomáhá eliminace kouření. Bohužel současný stav jako např. agresivní tabákové reklamy, nedodržování zákazu kouření ve veřejných prostorech či v restauračních zařízeních v době oběda, pasivní přístup odborníků ke kouření, to vše podporuje kuřáckou menšinu k často až ohrožování a omezování nekuřácké většiny.

Jak je však patrné, některé možnosti v boji proti kouření se rýsují a je jen na státní správě, na odborné veřejnosti, na lékařích, na zdravotních pojišťovnách a na kuřácích samotných, jak je využijí.

A aby moje vystoupení nevyznělo pouze pesimisticky, tak v letošním roce ZP M-A podpořila projekty cílené na školní mládež se zaměřením na škodlivé účinky aktivního a hlavně pasivního kouření, kdy se zábavnou formou snažíme dostat přes děti k nenásilnému ovlivnění chování jejich rodičů-kuřáků. Dětem se tato forma velmi líbí, a nejen dětem. S tímto projektem jsme zaznamenali úspěch i na 3. Evropské konferenci o nekouření v červnu ve Varšavě.


Vliv zákazu reklamy a propagace tabákových výrobků na jejich spotřebu a na ekonomiku podniků potenciálně ovlivněných tímto zákazem

Ms. Hana Ross, PhD

 

Kouřeni škodí české ekonomice

 • Výdaje státního rozpočtu související s kouřením: více než 27,2 miliardy Kč v r. 2000
 • Příjmy státního rozpočtu z daní na tabák: 20,2 miliardy Kč v r. 2000
 • Celková roční ztráta: více než 7 miliard Kc = 0,4% hrubého národního důchodu
 • Skutečná celková roční ztráta dosahuje 1,4% hrubého národního důchodu v případě nezapočítání daní, které lze alternativně vybrat na jiném zboží či službách

Vliv zákazu reklamy tabákových výrobků na kouření a jeho prevenci

 • Vliv částečného omezeni reklamy na prevalenci kouření a mechanismus jeho působení
 • Vliv úplného zákazu reklamy na prevalenci kouření a mechanismus jeho působení
  - na spotřebu cigaret mezi současnými kuřáky
  - na prevenci kouření
  - na ceny cigaret
 • Efektivní daňová politika související se zákazem reklamy na tabákové výrobky
 • Léčba nikotinové závislosti je ekonomicky výhodná

Analýza ekonomického dopadu zákazu reklamy na tabákové výrobky

 • Potenciální ekonomický přínos spojený se zavedením zákona zamezujícího reklamu tabákových výrobků
  - snížení nákladů na zdravotnictví
  - zvýšení investiční aktivity
  - urychlení ekonomického růstu
  - snížení nezaměstnanosti
  - změna společenských norem
 • Potenciální ekonomická ztráta související se zákazem reklamy - analýza dopadu na reklamní agentury
  - rozsah problému a metody jeho analýzy
 • výsledky ekonomického výzkumu a mezinárodní zkušenosti

nahoru