Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Jaké účetnictví povedou soukromí zdravotníci?

Milan Cabrnoch, 15. dubna 2004

V minulém roce byl Parlamentem přijat vládní návrh novely zákona o účetnictví a vládní návrh novely zákona o daních z příjmů . Jedním z důsledků těchto přijatých zákonů je zánik pojmu „jednoduché účetnictví“ a náhrada pojmu „podvojné účetnictví“ pojmem „účetnictví“.

Nově byl současně zaveden pojem „daňová evidence“. Systém daňové evidence předpokládá, že poplatníci, kteří nebudou účtovat podle zákona o účetnictví (tedy v systému dříve podvojného účetnictví) plynule přejdou z dříve jednoduchého účetnictví na daňovou evidenci. V naprosté většině se jedná o fyzické osoby, které doposud vedly jednoduché účetnictví. Mezi tyto osoby spadá velká většina provozovatelů nestátních zdravotnických zařízení.

Podle zákona o účetnictví, přesně jeho prvního paragrafu, jsou povinny vést účetnictví podle tohoto zákona (dříve podvojné) následující subjekty:

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,

b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,

e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 6 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku; do obratu se nezapočítávají příjmy z činnosti, která vykazuje všechny znaky podnikání, kromě toho znaku, že je prováděna podnikatelem,

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,

g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Je zřejmé, že valná většina provozovatelů nestátních zdravotnických zařízení, tedy především soukromých lékařů, by mohla spadat pod osoby uvedené pod písmenem e), přičemž jejich obrat ale nepřesahuje 6 milionů Kč za rok. Tedy by takoví soukromí lékaři mohli zůstat v prostředí jednoduchého účetnictví, resp. nově daňové evidence.

Problémem je ale písmeno h). Vláda totiž ve svém návrhu zcela zapomněla na zákon č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Podle tohoto zákona pracují všichni poskytovatelé zdravotní péče mimo státem zřizovaná zdravotnická zařízení, tedy i soukromí lékaři.
Zákon č. 160/1992 Sb. totiž ukládá provozovatelům nestátních zdravotnických zařízení ve svém § 5 odstavci 2 písmenu e) povinnost vést účetnictví podle zvláštních předpisů s odkazem na zákon č. 563/1991 Sb., tedy na zákon o účetnictví.

Vláda odvedla špatnou práci. Konkrétně ministr financí, který novelu zákona o účetnictví navrhl a zapomněl na soukromé zdravotníky, a především ministryně zdravotnictví, která chybu v rámci připomínkového řízení neodhalila a nenapravila. Návrh zákona prošel s chybou celým legislativním procesem a platí.

Na problém upozornilo Sdružení praktických lékařů ČR. Nejrychlejší řešení bylo možné v rámci projednávání jiného zákona, a to zákona č. 121/2004 Sb., souvisejícího se zákonem o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání. V rámci projednávání tohoto zákona v senátu navrhl senátor Tomáš Julínek (ODS) vypuštění písmene e) druhého odstavce § 5 zákona č. 160/1992. Touto změnou zanikla povinnost provozovatelů nestátních zdravotnických zařízení vést účetnictví podle zákona o účetnictví. Tito provozovatelé tedy již nespadají pod písmeno h) zákona o účetnictví (povinnost vést účetnictví jim již neukládá zvláštní zákon) a platí pro ně stejná pravidla jako pro ostatní podnikatele – fyzické osoby. Pokud jejich obrat nepřesáhne v kalendářním roce 6 milionů Kč mohou vést pouze daňovou evidenci.

Nic není jednoduché, a tak ani námi sledovaný problém nekončí. Věci totiž komplikuje tentokrát § 4 zákona o účetnictví, resp. jeho odstavce 6 a 7. Ty říkají:

(6) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. h) jsou povinny vést účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti, pokud nestanoví zvláštní zákon jinak a nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. d), e) nebo g).

(7) S výjimkou ukončení činnosti mohou účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedly účetnictví.

To neznamená nic jiného, že kdo jednou započal s vedením účetnictví podle zákona o účetnictví, musí toto účetnictví vést po celý rok (odstavec 6) a dále následujících pět let (odstavec 7).

Vzhledem k tomu, že zákon č. 121/2004 neplatil od 1. ledna 2004, je možné, že soukromí lékaři museli začít v roce 2004 účtovat podle zákona o účetnictví a budou tedy tak účtovat až do konce roku 2009, a to bez ohledu na to, jak velký je jejich obrat.

Z důvodu obav z právní nejistoty jsem připravil ve spolupráci s ing. Nekovářem, prezidentem komory daňových poradců, a JUDr. Trnkovou, ředitelkou odboru legislativy Ministerstva zdravotnictví, návrh, který by situaci vyjasnil a vyřešil. Předložil jsem ho jako pozměňovací návrh v rámci projednávání poslaneckého návrhu novely zákona č. 160/1992 Sb., projednávaného jako tisk 563. Tuto poslaneckou novelu předložila skupina poslanců ODS ještě dříve, než senátor Julínek prosadil vypuštění písmene e). (Vím, že je to velmi složité a možná špatně srozumitelné, ale jednodušší to prostě není – poznámka autora).

Návrh novely zákona č. 160/1992, předložený skupinou poslanců ODS, tedy tisk 563, neobsahoval nic jiného než rychlé vyřešení problematiky účetnictví. Jistě každý ví, že v zákoně č. 160 by bylo možné navrhovat mnoho dalších změn, ale autoři novely chtěli především prosadit rychlou nápravu chyby zaviněné vládou, chyby, která vážně komplikuje existenci tisíců soukromých zdravotníků. Proto jsme nenavrhli do novely nic jiného, co by mohlo způsobit zdržení, proto jsme prosadili zkrácení lhůty pro projednávání z odvyklých 60ti na pouhých 5 dnů.

Krátce po prvním čtení tisku 563 ve sněmovně se sešel zdravotní výbor a podpořil můj návrh ve znění:


V zákoně č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 121/2004 se za § 21 vkládá nový § 21a, který zní:
㤠21a
Provozovatelé nestátních zdravotnických zařízení, kteří jsou fyzickými osobami a ke dni 31.12.2003 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví, splní svoji zákonnou povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 písm. e) zákona 160/1992 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 121/2004 Sb., pokud k 1. lednu 2004 vedou daňovou evidenci, nebo účetnictví podle zvláštního právního předpisu.


Tato úprava problém řeší a odstraňuje pochybnosti. Mohla být přijata během několika dnů a zákon mohl krátce nato platit.

Do doposud korektního procesu vstoupila však náhle předsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví MUDr. Milada Emmerová. Paní předsedkyně podlehla tlaku prezidenta lékárenské komory doktora Chudoby a předložila návrh další změny v zákoně 160.

Návrh paní poslankyně Emmerové se týkal role komor v procesu registrace nestátních zdravotnických zařízení. Návrh zněl:


V § 10 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou zní:
b) souhlas orgánu příslušného k registraci s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením; je-li zřízena stavovská profesní organizace ustavené zákonem (dále jen Komora)m vydává osvědčení ×) o personálním vybavení příslušná Komora pro své členy
×) § 2 odst. 2 písm. d) a j) zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
… a další body


Paní poslankyně Emmerová navrhla, aby žadatel o registraci nestátního zdravotnického zařízení musel předložit osvědčení komory o personálním vybavení svého zdravotnického zařízení. Jde o návrat ke stavu, který platil před přijetím zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání, a který sněmovna nedávno v souvislosti právě s tímto zákonem zrušila.

Předkladatelé tisku 563 si nepřejí, aby byla pravidla pro registraci nestátního zdravotnického zařízení měněna a aby byla komorám vracena role, která nahrazovala absenci zákona o způsobilosti k výkonu povolání. Argumenty proč přesahují rámec tohoto sdělení. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby do našeho návrhu zákona, kterým jsme chtěli pomoci soukromým lékařům, a který je politicky neutrální, byla vkládána politicky velmi konfliktní témata. Navíc při extrémně zkrácené lhůtě pro projednávání a bez jakéhokoli upozornění či projednání ne výboru (jehož schůzi předkladatelka návrhu předsedala!).

Vzhledem k velkému tlaku lékárníků a silné levici ČSSD + KSČ ve sněmovně je pravděpodobné, že by návrh poslankyně Emmerové prošel. To jsme se rozhodli nepřipustit. Opakovaně jsem vyzval poslance a paní poslankyni Emmerovou zvlášť ke zdrženlivosti a poprosil je, aby v zájmu pomoci soukromým lékařům nepředkládali k našemu návrhu konfliktní pozměňovací návrhy. Ve sněmovně jsem důrazně upozornil na to, že pokud budou takové návrhy předneseny, budeme nuceni svůj návrh vzít zpět a zabránit tak zneužití problému účetnictví soukromých lékařů k prosazování partikulárních politických zájmů.

Paní poslankyně však svůj návrh přes mé prosby přednesla. Jménem skupiny předkladatelů jsem tedy byl donucen vzít náš návrh zákona zpět a problém účetnictví soukromých lékařů pro tuto chvíli není dořešen. O řešení se pokusíme při nejbližší příležitosti.

Nevím, zda je konflikt výsledkem tlaku lékárnické komory (jejím zájmům rozumím, byť s řešením nesouhlasím), či zda je prezentace paní poslankyně Emmerové součástí její kampaně před podzimními volbami do Senátu, ve kterých zřejmě bude v Plzni kandidovat. Z dnešního pohledu nemohu ani vyloučit, že šlo o snahu zviditelnit se ve chvíli rozhodování o novém ministrovi zdravotnictví uvnitř ČSSD (i tomu rozumím, a osobně jsem skutečně očekával, že po letech práce ve sněmovně bude právě paní docentka Emmerová novou ministryní Špidlovy vlády). Každopádně je mi líto, že se nepodařilo prosadit nápravu chyby a pomoci soukromým lékařům. Škoda, ale není to moje vina.


 

Související:

 
 

Návrh novely zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních - 15. ledna 2004

Sněmovní tisk 563

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

Zaslal:

Gabriela Jokešová

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jak rychle odhadujete, že by mohl být problém vyřešen a zda-li vůbec. Jsem účetní několika paní doktorek a ráda bych začala účtovat - vést daňovou evidenci. Myslíte, že mohu věřit, že problém bude vyřešen, a začít vést daňovou evidenci, aniž by to byl v budoucnu problém?

Děkuji
Gabriela Jokešová

odpověd Milana Cabrnocha:

Vážená paní Jokešová,
děkuji Vám za důvěru, se kterou se na mne obracíte.
Věřím, že Vám neuniklo, že odpovědnost za vzniklý chaos leží zcela a plně na vládě, která předložila a sněmovnou protlačila špatnou právní úpravu. Na svém webu se pokouším objasnit ne zcela jednoduchý vývoj, kdy náš pokus chybu napravit zhatili opět vládní poslanci.
Prosím Vás, tlačte především na ministra zdravotnictví, který se musí zasadit o nápravu.
Za sebe mohu slíbit, že předložíme sněmovně návrh na nápravu v nejbližším možném termínu, což by mohlo být již příští týden. kdy může náprava být účinná v tuto chvíli nemohu předpovídat, ale věřím, že to nebude příliš dlouho. Rozumějte prosím situaci, jako opozice nemáme možnosti vládní poslance přehlasovat.

S pozdravem
Milan Cabrnoch

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003