Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Resortní program pro zdravotnictví

MUDr. Milan Cabrnoch, 15. května 2002

politický program pro zdravotnictví

Reforma zdravotnictví v ČR
Selhání vlády ČSSD ve zdravotnictví
Hlavní body resortního programu

Reforma zdravotnictví v ČR

Po roce 1989 byla v České republice zahájena reforma zdravotnictví. Příliv nových technologií a částečné posílení role pacienta při volbě lékaře, zdravotnického zařízení a léčebných postupů přinesly v devadesátých letech výrazné zlepšení poskytované zdravotní péče. Tak jako ve všech vyspělých zemích se i u nás v plné naléhavosti obnažil problém financování zdravotní péče, které se podstatnou částí oddělilo od státního rozpočtu. Od roku 1992 existuje všeobecné zdravotní pojištění, založené na principu solidarity, otevřené a povinné pro všechny občany.

Během několika málo let pravicových vlád byla privatizována podstatná část ambulantní zdravotní péče. Velmi rychle byla vyplněna především technologická mezera mezi komunistickým zdravotnictvím ČSSR a zdravotnictvím vyspělého světa.

Politická destabilizace vyvolaná pádem koaliční vlády v roce 1997 zastavila uprostřed reformu zdravotnictví. Nebyla projednána a schválena připravená a Parlamentu předložená podstatná resortní legislativa. Zastavila se privatizace i vývoj mechanismů úhrady zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění.

Selhání vlády ČSSD ve zdravotnictví

Socialistická vláda ČSSD i ve zdravotnictví promarnila čtyři roky.

Ani jeden ze dvou ministrů vlády ČSSD nedokázal sestavit potřebné odborné týmy, které by předložily do Parlamentu přijatelné návrhy potřebných zákonů.

Zvláště v posledních dvou letech je ministr zdravotnictví pod silným vlivem zdravotnických odborů. Všechna podstatná rozhodnutí směřují ve prospěch odborářů ve státních zdravotnických zařízeních.

Za vydatného přispění poslanců bývalé čtyřkoalice byl prosazen zákoník práce, který ve zdravotnictví přináší a bude přinášet mnoho problémů.

Opakované plošné navyšování platů zdravotníků ve státních nemocnicích bez snahy o zvýšení kvality zdravotní péče a bez snahy o lepší využití veřejných prostředků je slepou uličkou, která vyhovuje pouze krátkodobě jedině zaměstnancům státních nemocnic. Z dlouhodobého hlediska poškodí takové nekoncepční řešení nejen pacienty a soukromé zdravotníky, ale i samotné zaměstnance nemocnic.

Populistické zvyšování platů ve státním zdravotnictví tvrdě dopadá na soukromá zdravotnická zařízení. Vláda rozhoduje o zvýšení platů aniž by definovala zdroje pro krytí tohoto kroku. Prostředky na vyšší platy ve zdravotnictví se však neberou, na rozdíl od školství či veřejné správy, ze státního rozpočtu, ale z fondu veřejného zdravotního pojištění, určeného na zdravotní péči. Vláda zneužívá peníze pojištěnců k pokrytí svých volebních slibů a k získávání volebních hlasů odborářů a zaměstnanců státních zdravotnických zařízení.

Důsledkem je zcela protismyslný přesun veřejných financí z efektivnější ambulantní (z velké části soukromé) péče do drahé a méně efektivní (ale státní) péče nemocniční. Vláda prostřednictvím svých rozhodování o cenách i o zdravotně pojistných plánech zdravotních pojišťoven i nepřímo cestou svých zástupců ve správních radách neustále tlačila na růst rozpočtů určených na nemocniční péči na úkor rozpočtů péče ambulantní.

Hlavní body resortního programu

Je nejvyšší čas skoncovat se socialismem ve zdravotnictví, s ponižujícími úplatky, s plýtváním skrývaným za falešnou solidaritu, s nehospodárností, za kterou nikdo nenese odpovědnost, s ponižujícím postavení pacienta bez informací a bez skutečné možnosti ovlivnit svůj vlastní osud.

Zdraví je tím nejcennější, co každý z nás má. Nemůžeme tedy připustit, aby nám o něm rozhodoval někdo jiný, ať je to stát, nebo pojišťovna či lékař. Hlavní roli v péči o své zdraví hraje každý sám.

Zdraví člověka není veřejným, ale soukromým statkem. Zdraví naše a našich blízkých je pro nás tím nejcennějším majetkem. Jeho ztráta má pro nás větší dopad, než je ztráta jakéhokoli jiného majetku. Odmítáme proto, aby stát považoval nemocného člověka za veřejný problém, který musí být ve veřejném zájmu a za veřejné prostředky vyřešen. Nechceme takový stát, který přistupuje k pacientovi jako k poruše stroje, jako k problému, který společnosti překáží, který společnost stojí peníze, za které bude zase napraven.

Nechceme, aby stát za nás řešil naše zdravotní problémy. Nechceme, aby státní lékaři zachraňovali naše životy z rozhodnutí společnosti. O to více si přejeme, aby nám špičkově vzdělaní a dobře placení lékaři poskytovali kvalitní služby na základě naší volby a podle našich potřeb.

Pro Občanskou demokratickou stranu není středem zdravotní péče ani stát a jeho úředníci, ani pojišťovna a její metodiky, ani zdravotníci a jejich platy. Tímto středem je konkrétní člověk - občan - pojištěnec - pacient, jeho zdravotní problémy, a jeho blízcí, jeho rodina. On zdravotní péči potřebuje, on zdravotní péči platí a tedy především on a ne stát musí mít jako první možnost o zdravotní péči rozhodovat a nést za tato rozhodnutí odpovědnost.

Pacient má právo vybrat si toho, kdo a jakou zdravotní péči mu poskytne. Nástrojem k realizaci tohoto práva je svobodná volba zdravotnického zařízení. Zachováme možnost svobodné volby lékaře. Zachováme možnost zvolit si vedle klasické medicíny i nekonvenční metody péče (kterým se někdy mylně říká alternativní medicína). Rozšíříme svobodnou volbu tak, aby si pacient mohl zvolit i toho lékaře, který nemá smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou.

Prosadíme, aby ve zdravotnictví rozhodoval pacient a zdravotníci byli jeho rádci a poskytovatelé služeb.
Svobodu jakékoli volby vždy omezuje nedostatek informací. V našem případě jsou to informace o kvalitě péče poskytované v jednotlivých zdravotnických zařízeních a informace o vlastním zdravotním stavu a možnostech léčení.

Pacient má právo na informace o svém zdraví. Má právo být plně informován o svém zdraví či nemoci. ODS prosadí právo pacientů žádat informace o svém zdravotním stavu v plném rozsahu. Informace musí být podána v takové podobě, aby ji pacient mohl dobře porozumět a mohl se podle ní rozhodnout.

Dále ODS prosadí, aby zdravotnická zařízení zveřejňovala informace, které mohou občané využít k porovnávání kvality a ceny zdravotní péče v jednotlivých nemocnicích a u jednotlivých lékařů.

Občanská demokratická strana vždy prosazovala, aby z daní stát platil záležitosti veřejné, ne soukromé. Považujeme za přirozené, že si péči o své zdraví hradí každý sám, ať už prostřednictvím veřejného (povinného) zdravotního pojištění, komerčního (nepovinného) pojištění nebo přímou platbou.

Péči běžnou, levnou a předvídatelnou si může každý občan uhradit přímo, a to nejlépe z prostředků, které nezaplatí na daních. Nákladnou zdravotní péči si občan hradí prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. V tomto pojištění se promítá solidarita zaměřená na případy, které občan sám nemůže finančně zvládnout.

Každý má právo být informován o tom, kolik zaplatil na zdravotním pojištění a kolik uhradila pojišťovna za jemu poskytnutou zdravotní péči.

Občanská demokratická strana posílí finanční disciplínu systému veřejného zdravotního pojištění tak, aby každý pojištěnec znal částku, která je skutečně za něho do pojištění odvedena. Prvním krokem k tomu je zahrnutí pojistného, které dnes za pojištěnce hradí zaměstnavatel, do jeho hrubé mzdy. Každý tak získá přehled o výši svého příspěvku do zdravotního pojištění, a současně jasný doklad o tom, že zdravotní péče není zadarmo ani že ji za nás neplatí někdo jiný, například stát.

Stejnou kontrolu bude mít každý pojištěnec nad tím, jaké zdravotní péče byla na něho pojišťovně vykázána a pojišťovnou zaplacena, a komu. ODS bude prosazovat, aby o určité části peněz zaplacených na zdravotní pojištění rozhodoval pacient sám. Nástrojem k tomu budou osobní zdravotní účty. O prostředcích na svém osobním zdravotním účtu a jejich použití rozhoduje pojištěnec sám.

Jedním z velkých problémů, které v našem systému vidíme, je plýtvání,která se často zakrývá falešnou solidaritou. Trváme na tom, že solidarita nesmí přerůstat v plýtvání.

Ze zdravotního pojištění je dnes hrazeno bez větších omezení téměř vše. Tím se ztrácí důvod k rozumnému šetření. Zbytečně plýtváme penězi na velmi levné léky a na další služby, které si každý může bez problémů dovolit uhradit sám. Vyplýtvané peníze chybí na zaplacení té nejdražší, život zachraňující péče, jako je například léčba rakoviny nebo transplantace.

Zamezíme tomu, aby falešná solidarita nekontrolovaně přerůstala v plýtvání. Prosadíme, aby bylo více peněz na drahou a kvalitní péči pro každého, kdo ji opravdu potřebuje. Cestu vidíme v tom, že si to nejlevnější uhradí každý ze svého. Zasadíme se o to, aby byla ostře ohraničena péče, která je hrazena z pojištění a péče, která v rámci solidarity hrazena není.

Často je předmětem kritiky zákon, který zakazuje zdravotnickým zařízením požadovat od pacientů úhradu zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Poslanci ODS v uplynulých čtyřech letech opakovaně předkládali návrhy na změnu v této věci, nenašli však podporu u ostatních parlamentních stran. Z toho důvodu si stále občan za své peníze nesmí kupovat zdravotní péči, která není hrazena z pojištění.

Každý občan musí mít právo koupit si legálně zdravotní péči. Rozhodování občana o zdravotní péči nebude svobodné, dokud nezíská možnost koupit si zdravotní péči jako každou jinou službu na volném trhu.

Občanská demokratická strana ví a respektuje, že i v péči o zdraví, stejně jako v jiných oblastech života, mají různí lidé různá očekávání. Popíráním této skutečnosti je sociální demokracií prosazený a spolu s lidovci hájený nesmyslný zákaz přímých plateb. Výsledkem není nic jiného než nedůstojné úplatky a ponižující vyžádané sponzorské dary.

Prosadíme legalizaci přímých plateb. Tato možnost se nijak nedotkne práva pojištěnce čerpat péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Často se odborné i politické diskuse věnují financování. Stejně tak důležitým, ne-li důležitějším problémem je kvalita poskytované zdravotní péče. Jsme přesvědčeni, že kvality nedosáhneme ani represí, ani revizemi, kontrolami, komisemi či okresními a krajskými odborníky. Cestou ke zvyšování kvality je konkurence.

Občanská demokratická strana se nevzdává odpovědnosti státu za kvalitu zdravotní péče. Cestou k realizaci této odpovědnosti je kvalitní vzdělávání zdravotníků a přísná pravidla pro poskytování zdravotní péče.

Současně s tím bude Občanská demokratická strana vytvářet podmínky pro širokou konkurenci mezi zdravotnickými zařízeními. Konkurence vždy zvýší kvalitu poskytovaných služeb. Pro rozvoj konkurence ve zdravotních službách budeme prosazovat rovné podmínky pro všechny poskytovatele zdravotní péče.

Prosadíme stejná pravidla pro státní i soukromá zdravotnická zařízení. Nelze dále protěžovat státní zařízení dotacemi, nevratnými půjčkami a promíjením dluhů. Nebudeme podporovat nespravedlivé rozdělení veřejných prostředků ve prospěch státních nemocnic na úkor soukromých zdravotnických zařízení.

Platba ze zdravotního pojištění musí následovat pacienta a jemu poskytnutou zdravotní péči, nesmí fungovat jako rozpočet zdravotnického zařízení. Pacient svou volbou nejlépe rozhodne o tom, které zařízení dostane jakou platbu z veřejného zdravotního pojištění i mimo ně.

Jsme toho názoru, že stát je nejhorší možný podnikatel a nejhorší možný hospodář. Ve všech oblastech, kde je to možné, prosazujeme odpovědnost konkrétních vlastníků, konkrétních poskytovatelů služeb - i ve zdravotnictví.

Budeme pokračovat v privatizaci zdravotnických zařízení. Uplynulých deset let jasně ukázalo, že soukromá zdravotnická zařízení dovedou poskytovat nejméně stejně kvalitní péči jako zařízení státní. Navíc soukromá zdravotnická zařízení dovedou lépe hospodařit než stát.


 

Související:

 
 

 

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003