Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘE

12. parlamentní zdravotní seminář

tisková zpráva, 18. 11. 2003, Praha

ČESKÁ EPILEPTOLOGIE V PŘEDVEČER VSTUPU DO EU

Epilepsie je nejčastějším chronickým neurologickým onemocněním a alespoň jeden záchvat epileptického charakteru prodělá každý desátý občan České republiky.

Epileptické záchvaty jsou vzhledem k jejich náhlému a nepředvídatelnému vzniku přirovnávány k zemětřesení nebo jiné katastrofě s dlouhodobými následky.

Snad právě proto je epilepsie stále ještě obestřena tajemstvím, vyvolává úzkost a jak pacienti tak jejich blízcí se svým onemocněním skrývají. Z těchto důvodů probíhá celosvětová kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní ligy proti epilepsii (ILAE) nazvaná „Out of shadow“ (Ze stínu na slunce), zaměřená na osvětové akce jak v rozvojových tak vyspělých zemích.

V České republice republice se epilepsii věnuje odborná společnost Česká liga proti epilepsii a laická organizace Společnost „E“, společnou aktivitou je „nátlaková skupina“ (task force) EpiStop.

Vzhledem k tomu, že seminář se koná na sklonku Evropského roku osob se zdravotním postižením a v předvečer vstupu do Evropské unie, je hlavním předmětem semináře porovnání úrovně péče a kvality života pacientů v České republice a ostatních evropských zemích.

Úvodní sdělení docenta Komárka se zabývá zdravotními, sociálními i intrapsychickými vlivy na kvalitu života pacientů s epilepsií a možnostmi intervence na jednotlivých úrovních péče. Součástí presentace je informace o třístupňovém modelu epileptologické péče v ČR a participaci českých epileptologů na evropských programech EUREPA, EURAP a EUROCARE.

V přednášce doktora Marusiče jsou uvedeny současné možnosti diagnostiky (video-EEG monitorace a magnetická resonance) a léčby (nová antiepileptika a epileptochirurgie).

Třetí část je věnována problematice epilepsie u dětí. Budou diskutována zjištění týkající se některých aspektů kvality života školáků trpících epilepsií a výsledky osvětového projektu na základních školách, který porovnává různé metody podávání informací o epilepsii zdravým dětem.

V závěru se objeví informace o aktuálních legislativních (řidičské průkazy, sociální dávky) a psychosociálních aspektech epilepsie (zaměstnávání: chráněné dílny, asistentské služby, ústavní péče ...)

Souhrnně lze konstatovat, že z hlediska diagnostické i léčebné péče patří Česká republika do první evropské i světové třídy, z hlediska společenského a ekonomického klimatu do kategorie druhé a, bohužel, z hlediska legislativně-sociálního do kategorie poslední.

Tento seminář i další aktivity EpiStopu včetně připravovaných regionálních a komunitních seminářů by měly (za pomoci “osvícených“ poslanců) přispět ke zlepšení kvality života dětí, dospělých i seniorů s epilepsií.


 

Související:

 
 

sylabus 12. parlametního zdravotního semináře

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003