Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Odpovědi na otázky Zdravotnických novin, týkající se "komor"

MUDr. Milan Cabrnoch, 2. května 2002

rozhovoz

1. Názor ODS na členství v komorách je zřejmý, není ale zcela jasné jak se dívá na konkrétní pravomoci. Souhlasíte s návrhem poslance M. Bendy týkajícím se změny zákona 160/1992? Není lepší nechat některé věci na profesní samosprávě, než jimi zatěžovat stát (není to v rozporu s heslem "průvan v byrokracii"?), nebylo by vhodnější kompetence komor řešit v klidu a diskusí až po volbách?

V České republice je stát odpovědný za kvalitu zdravotní péče, která je poskytována jeho občanům. Jsem přesvědčen, že to má být stát, kdo dává souhlas k poskytování zdravotní péče. Je nepochybné, že stát má potvrzovat a potvrzuje dosažené vzdělání, a to ať pregraduální, tak postgraduální. Je nepochybné, že stát má potvrzovat a potvrzuje oprávnění k poskytování zdravotní péče - tedy vydává rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

V některých případech, tedy pokud je komora zřízena, je podle zákona součástí podkladů pro toto státní rozhodnutí také mezi jinými stanovisko komory. Současná právní úprava umožňuje rozhodnutí i bez vyjádření komory, a to v případě, kdy komora své vyjádření nevydá do 30ti dnů. V případě jiných profesí než lékař, stomatolog nebo lékárník se stanovisko komory nevyžaduje a stát rozhodne na základě jiných podkladů. Není mi znám žádný problém, kdy by stát tuto svou roli nezvládl (jedná se o psychology, logopédy, rehabilitační pracovníky, agentury domácí péče a další).

S návrhem pana poslance Bendy souhlasím. Nedělá nic jiného, než že staví do rovného postavení všechny poskytovatele zdravotní péče a nedělí je nadále na ty, kdo komoru mají a na ty, kdo komoru nemají. Nejedná se o žádné omezení pravomocí komor - redukuje se pouze jedna z mnoha příloh k žádosti o registraci nestátního zdravotnického zařízení - tedy problém s "průvanem v byrokracii" se nekoná.

2. Myslíte, že by komora s nepovinným členstvím mohla nadále působit disciplinárně vůči lékařům (farmaceutům, stomatologům) například v etických či odborných otázkách? Měl by to místo ní dělat stát?

Plně souhlasím s tím, aby komora nadále disciplinárně působila vůči svým členům. Lépe než disciplinárně působila je aby zaručovala jejich profesní a etickou úroveň.

Pokud by lékaři, kteří mají s profesní úrovní či etikou z obavy před disciplinárním postihem opouštěli komoru, je to nejlepší možný výsledek, jaký bychom si mohli přát. Pro pacienta by se totiž nesmírně zjednodušilo vyhledávání dobrých lékařů - hledali by totiž členy komory, kteří by v komoře byli a problémy s profesionalitou a úrovní neměli.

Nutnou podmínkou k tomu jsou ale změny v komoře. Komora nesmí být nepříjemnou povinností, ale čestnou výsadou, o kterou usilujeme. Cesta k tomu vede právě přes nepovinné členství.

3. Co udělá ODS se stížnostmi občanů, které jí bude posílat ČLK?

Pevně doufám, že k žádnému zasílání stížností politické straně nedojde. Jako pacient rozhodně vylučuji, že by lékařská komora mé zdravotními problémy využívala ve svém politickém boji. Pochybuji, že by některý občan souhlasil s tím, aby lékařská komora, na kterou se se svou stížností podle zákona obrátil, sdělovala jeho citlivé osobní údaje politické straně. Pokud by se tak stalo, jedná se podle mne o porušení zákona o ochraně osobních údajů.

4. David Rath vytýká ODS a Václavu Klausovi celý seznam "motivů", které tuto stranu (jejího šéfa) vedou k návrhu na omezení pravomoci komor - například, že ve skutečnosti není přívržencem vstupu do EU, že chce zlikvidovat potenciální partnery pro diskusi ještě před volbami, že ODS "stojí na straně ředitelů nemocnic proti zaměstnaným lékařům" (s mnoha řediteli je prý ODS personálně spjata), prosazuje snížení podílu HDP určeného na zdravotnictví, chce plošně zlikvidovat 30 procent lékařských praxí a uzavírat některé nemocnice apod.? Mohl byste tyto výroky komentovat?

Komentovat téměř hysterické výpady pana doktora Ratha je pro mne nelehké, především proto, že si nedovedu vysvětlit, co k tak nereprezentativnímu chování tohoto čelného představitele lékařského svazu vede. Snad si pan prezident vzpomněl na své časy v LOKu.
Občanská demokratická strana má vstup ČR do Evropské unie jako jeden ze svým programových cílů, zvolila jej také za své první "téma dekády". Povinné či nepovinné členství v lékařské komoře není rozhodně otázkou, která by měla jakýkoli vztah ke vstupu do Evropské Unie. V naší zemi se stále častěji argumentuje údajnými evropskými požadavky tehdy, když skutečné argumenty chybí.

V Evropě není povinné členství v lékařských komorách pravidlem. EU nedoporučuje v žádném ze svých dokumentů povinné členství v lékařských komorách. To, co David Rath interpretuje jako stanovisko EU, je ve skutečnosti stanovisko Stálého výboru lékařů při Radě Evropy, tedy stanovisko profesního poradního orgánu, které nemá žádnou závaznost pro země členské ani pro země kandidátské.
Lékařská komora i další komory byly a zůstávají vždy partnerem ODS pro diskusi. Pokud chceme dosáhnout zvýšení prestiže komor cestou nepovinného členství v nich, chceme tak dosáhnout zvýšení prestiže svého partnera pro diskusi. Problémem pana Ratha je, že vždy vnímá partnera pro diskusi jako nepřítele a vždy se ke svému partnerovi tak chová. Výsledkem je poškozování zájmů lékařů. ODS vnímá komory jako partnera a spolupracovníka a je vždy připravena s nimi společně prosazovat své politické cíle. Stačí snad připomenout návrhy na vypuštění paragrafu Fischerové či návrhy zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, kdy stála ODS a komora na jedné straně proti poslancům sociální demokracie.

Občanská demokratická strana má zcela jistě více svých členů a voličů mezi zaměstnanci nemocnic než mezi jejich řediteli. Jsem si jist, že ODS má mezi zaměstnanci nemocnic několikanásobně více svých voličů než LKO svých členů. Jakákoli manipulace LOKu proti ODS je úsměvná.

Občanská demokratická strana - a podotýkám že opět společně s komorou! - dlouhodobě prosazuje zvýšení podílu přímých plateb ve zdravotnictví. Nevěřím, že by pan doktor Rath zapomněl, že to byla pouze ODS, kdo hlasovala pro větu Fischerové, tedy pro umožnění plateb za péči poskytnutou v souvislosti s péčí hrazenou z pojištění. Nevěřím, že pan doktor Rath neví, že je to ODS, která má v programu zvýšení odpovědnosti pacienta a zvýšení spoluúčasti cestou otevření dveří pro dobrovolné platby. Pravda je, že pan doktor Rath zcela účelově používá to, co se mu hodí. Není to tak dávno, kdy vyhrožoval lidovcům, že pokud nepodpoří ODS při hlasování o paragrafu Fischerové, on zařídí, že žádný lékař nebude volit koalici. Účelové používání argumentů si lidé pamatují a prestiž komory tím klesá.

Plán na likvidaci části soukromých praxí je nesmysl, nic takového nemá ODS v úmyslu. Naopak, v programu ODS je umožnit vstup do systému i lékařům, kteří nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou. O potřebné restrukturalizaci lůžkové péče hovoříme dlouhodobě a její nezbytnost ODS ani nikdo jiný nepopře.

Závěrem - je zřejmé, že pan doktor Rath použil k výpadům proti ODS vše. Já osobně i ODS jako strana odmítáme tuto formu komunikace. Návrh změny zákona o komorách nalezl ve sněmovně zatím podporu v jedné, podle mne té důležitější části. Máme tedy dostatek prostoru pro diskusi nad povinným či nepovinným členstvím. K této otázce se již vyjádřily mnohé významné organizace lékařů. Možná si i pan doktor Rath vzpomene na svou skutečně kvalitní argumentaci pro dobrovolné členství z doby své kandidatury na funkci presidenta komory.


 

Související:

 
 

Tiskové prohlášení politického grémia ODS k návrhu poslance Marka Bendy naleznete zde

Postoj lékařů k České lékařské komoře - materiál naleznete zde

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003