Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Vystoupení poslance Milana Cabrnocha k informaci ministra zdravotnictví o jeho záměrech v resortu a o stavu systému veřejného zdravotního pojištění.

Vážené dámy a pánové,

své vystoupení, které je reakcí na zprávu ministra zdravotnictví, budu pro stručnost a přehlednost strukturovat do jednotlivých, více či méně na sobě nezávislých bodů.


Záměry ministra zdravotnictví jsou sice mediálně zajímavé, ale uprostřed volebního období a bez dalších změn ve vládě a jejím programovém prohlášení věcně nepodstatné. Nedávná historie nám ukázala, že tato vláda není schopna problémy zdravotnictví řešit, rezignovala na skutečné změny a skutečný rozvoj zdravotnictví. Všichni víme, že místopředsedkyně ČSSD Marie Součková měla také své záměry ve zdravotnictví, několikrát se je vládě pokusila předložit, a výsledkem bylo pouze její odvolání.

Své záměry ať pan ministr předloží vládě, které je čerstvým členem, vláda nechť jeho záměry projedná, a předloží Parlamentu a české veřejnosti své plány v oblasti zdravotnictví. Za posledních šest let jsme ve sněmovně od vlády jediný rozumný návrh směřující ke koncepčnímu řešení problematiky zdravotnictví neviděli. Podnikat personální útoky a systémové experimenty bezkoncepčně, tedy bez toho, aby alespoň vláda koncepci přijala a zveřejnila ji, je hrubě neodpovědné.

Žádám ministra zdravotnictví, aby se zdržel systémových zásahů do zdravotnictví předtím, než vláda jeho záměry a plány schválí. Nechci se dostat do situace, kdy premiér bude opět po několika měsících dávat od chyb ministra ruce pryč a odvádět pozornost od své odpovědnosti jeho další výměnou.


Zásadně nesouhlasím s tím, aby si vláda vzala ve zdravotnictví dalších pět měsíců na rozmyšlenou. Řešení problémů ve zdravotnictví je úkolem celé vlády, které ráda zdůrazňuje kolektivnost své odpovědnosti, když se jí to hodí. Vláda se nezměnila a nezměnilo se ani její programové prohlášení.

Jozef Kubinyi je již dva roky poslancem vládní strany, dlouhou dobu předsedou zdravotní komise vládní strany, byl blízkým spolupracovníkem a jistě placeným poradcem předchozí ministryně, která je místopředsedkyní vládní strany, a působil v klíčové strategické funkci na ministerstvu zdravotnictví. Jozef Kubinyi je bezpochyby spoluautorem koncepčních návrhů, které Marie Součková předkládala vládě a veřejnosti. Neznám žádný důvod, který by opravňoval vládu žádat po české společnosti po šesti letech nicnedělání dalších pět měsíců na rozmyšlenou.

Požadujeme okamžité předložení koncepce, s kterou se vláda hodlá řídit ve zdravotnictví a důrazně žádáme, aby se vláda a ministr zdrželi nekoncepčních kroků.


Vítám, že se ministr pustil do hodnocení zdravotního pojištění.

Není na nás, poslancích opozice, abychom hájili jednu ze zdravotních pojišťoven, na kterou ministr zaútočil. Konstatuji, že stav, ve kterém se celé zdravotní pojištění nachází, je přímým důsledkem nekoncepčních zásahů ministrů sociální demokracie a vlád sociální demokracie.

Pokud ministr volá po změně smluvní politiky zdravotních pojišťoven, musím připomenout, že zásadním procesem v tomto směru byla výběrová řízení, realizovaná v roce 1997 a první polovině roku 1998 v souladu se zákonem. Nebyl to nikdo jiný než ministr sociální demokracie Ivan David, který výsledky výběrových řízení zpochybnil a zabránil tak jejich promítnutí do praxe. Jeho nástupce ministr Bohumil Fišer dokonce překvapoval svými názory na potřebné zvýšení kapacit akutní lůžkové péče. Připomenu již pouze komickou změnu názorů ministryně Marie Součkové, která navrhla redukci dětských lůžek v Praze, a po mediálním útoku náhle k všeobecnému překvapení a veselí zjistila, že jich naopak několik chybí.

Pokus přenést odpovědnost na někoho jiného a očistit se výměnou ministra sociálním demokratům vyjít nemůže a nevyjde, každý to prokoukne.


Ministr ve svém vystoupení zaútočil osobně na dva poslance této sněmovny. Tento útok pokládám za nekorektní a nepřijatelný. Jistě není náhodou, že ministr ve sněmovně opakuje slova, již vícekrát účelově vyřčená představiteli lékařské komory. Je pro mne nepřijatelné, aby zájmové skupiny pronikaly na půdu Parlamentu prostřednictvím poslance, zvláště potom poslance a člena vlády současně.

Prohlašuji zde důrazně, že jsem se nikdy, ani jednou, jako člen Správní rady VZP nezúčastnil rozhodování o podpoře vývoje projektu zdravotních knížek pacienta na internetu.

Členství v radě projektu je čestnou funkcí. Smyslem rady je průhlednost celého projektu směrem k odborné a politické veřejnosti. Členy rady projektu jsou například děkan lékařské fakulty, představitelé organizací lékařů, organizací pacientů, komor, ale i úředníci ministerstev, například nedávno odvolaný první náměstek ministryně zdravotnictví a bývalý poslanec ČSSD doktor Čevela či náměstkyně ministra informatiky paní ing. Dana Bérová. Do nedávné doby byla členkou této rady i předsedkyně zdravotního výboru sněmovny poslankyně ČSSD docentka Milada Emmerová, veřejně známá propagátorka zdravotních knížek, která své členství v radě ukončila z důvodu časové zaneprázdněnosti. V případě zájmu bude jistě i pan Kubinyi v radě projektu srdečně vítán.

Poslanec Kubinyi osočil své kolegy poslance z toho, že prodávají svou loajalitu. Důrazně se proti něčemu podobnému ohrazuji. Je to bezprecedentní útok na ústavní činitele a jejich nezávislost.

Ujišťuji Vás, že moje loajalita není na prodej. Chci Vám doložit, jak povrchní a nesmyslný je tento útok a očekávám omluvu pana poslance Kubinyiho.

Předkládám přehled hlasování ve sněmovně o zdravotně pojistných plánech a o výročních zprávách VZP ČR za dobu, kdy jsem členem sněmovny. Tyto dva dokumenty jsou jedinými nástroji, kromě volby ředitele, kterými sněmovna realizuje svůj vztah k VZP ČR. Přehledy hlasování jasně dokumentují, že význam jednoho či dvou hlasů pro všechna tato rozhodování nebyl žádný – vždy totiž sněmovna rozhodla výraznou většinou.

Jako další argument mohu uvést čerstvé hlasování o stoprocentním přerozdělení. Vládní návrh zákona, obohacený o poslanecký návrh právě poslance Kubinyiho, přinese v případě svého přijetí prospěch více jak dvě miliardy korun právě VZP. Pro tento návrh jsem opakovaně nehlasoval, a ani hlasovat nebudu. Kdo z nás tedy více přihrává VZP? Já nebo pan Kubinyi?

Poslanec ČSSD vyslovuje podezření z konfliktu zájmů. Z jakého důvodu mu nevadí, že jiný poslanec ČSSD je majitelem společnosti, která je ve smluvním vztahu s VZP a je financována z jejích prostředků? Kromě toho je tento poslanec ČSSD a člen zdravotního výboru této sněmovny dokonce jako revizní lékař přímo zaměstnancem VZP, je jí přímo placen. Proč panu ministrovi nevadí tento konflikt zájmů ani v případě, že tento poslanec je ustanoven dokonce zpravodajem při schvalování zdravotně pojistného plánu nebo výroční zprávy?

Odpověď je jednoduchá – osočení z konfliktu zájmů je účelové a nepodložené a ministr jej používá k dosažení jiných svých cílů a k relativizaci svého politického oponenta. Takové praktiky do demokratického parlamentu nepatří a já, opakuji, očekávám od poslance Kubinyiho omluvu, kterou jsem připraven přijmout.


Sociální demokracie směřuje své kroky ke zpochybnění polistopadového vývoje ve zdravotnictví.

Prosazuje jednotlivé dílčí kroky směřující proti samosprávnosti a konkurenci zdravotních pojišťoven, proti nezávislosti veřejného zdravotního pojištění na státu a proti soukromému podnikání ve zdravotnictví. Útok na VZP, který realizuje nový ministr, je součástí této mozaiky. Cílem tohoto útoku je zpochybnění funkčnosti veřejného zdravotního pojištění nezávislého na státu. Vláda chce uchopit moc ve VZP do svých rukou a vyloučit samosprávné orgány, tedy pojištěnce a plátce pojistného, z důležitých rozhodování. Dokladem toho je prosazení práva veta pro úředníky státu ve správních radách zdravotních pojišťoven i prosazování přímých zásahů parlamentu, tedy moci politické, do personálních otázek pojišťoven.

Sociální demokraté postupují proti privatizaci ve zdravotnictví a proti soukromým poskytovatelům zdravotní péče. Dokladem toho je již několik let trvající zvýhodnění státních nemocnic oproti soukromým ambulancím při rozhodování ministrů zdravotnictví o cenách. Vláda trvale prosazuje zvyšování mezd zaměstnancům státních zdravotnických zařízení, které je realizováno na úkor soukromých zdravotníků. Nový ministr chce vyloučit soukromé zdravotníky z veřejného zdravotního pojištění, což znamená jejich faktickou likvidaci (řekl to v pátečních hospodářských novinách). Středočeská sociální demokracie již otevřeně organizuje petici proti soukromým zdravotníkům.

Sociální demokraté připravují zrušení konkurujících si zdravotních pojišťoven a přechod zpět na státní zdravotnictví. Již před několika lety zřídili, nutno říci v rozporu se zákonem a věcně nesmyslně pod Institutem pro další vzdělávání, srdce státního zdravotního systému, Národní koordinační centrum zdravotního pojištění. Do této instituce investoval stát bez jakéhokoli efektu již mnoho desítek, možná stovek milionů korun. Nikomu není známo, na co byly tyto peníze použity a s jakým výsledkem. Hodlají pod státní hlavičkou sbírat veškerá primární data od všech zdravotních pojišťoven, lékařů i pacientů. I malé dítě pochopí, o co jde, když se do čela státního úřadu, který bude mít všechna data všech pojišťoven, staví doktor Jiří Němec, odborník na slov vzatý, ten, kdo zakládal kdysi VZP, tehdy jako jedinou zdravotní pojišťovnu ve státě.


Chci ujistit pana ministra, vládu, a především českou veřejnost, že Občanská demokratická strana neustoupí a bude pevně hájit výsledky listopadového vývoje v naší zemi, a to i ve zdravotnictví. Nikdy nebudeme souhlasit s návratem ke státnímu socialistickému zdravotnictví.

Budoucnost vidíme v zachování a prohlubování principů samosprávného, na státu nezávislého veřejného zdravotního pojištění. Pevně podporujeme existenci více zdravotních pojišťoven a prosazujeme větší prostor pro jejich vzájemnou konkurenci. Budeme vždy prosazovat privatizaci poskytování zdravotních služeb a vzájemnou konkurenci jejich poskytovatelů především v kvalitě těchto služeb. Trváme na zmenšení vlivu státu, na minimalizaci státních zásahů a regulací a na rozšiřování svobodného prostoru pro svobodné podnikání.

Na první místo stavíme občana, pojištěnce, pacienta. Zdravotnictví tu není ani pro politiky, ani pro státní úředníky, ani pro zdravotní pojišťovny či pro lékaře. Zdravotnictví je tu pro občany a jim musí sloužit. Tomuto cíli musí být podřízeno vše, tedy i legislativa. Prosazujeme zvýšení práv pacienta, zvýšení jeho informovanosti, jeho možností rozhodovat se, jeho práv rozhodovat o svém zdraví, o svém vyšetřování a léčení. K tomu patří individuální účty, zdravotní knížky, bonusy i spoluúčast, k tomu patří i právo občana zakoupit si ze svých prostředků zdravotní péči pro sebe a své blízké, ale především patří právo na vyšší kvalitu a vyšší dostupnost zdravotní péče pro každého.

Je možné, dámy a pánové, že nás v této sněmovně ještě mnohokrát přehlasujete. Není však ve vašich silách změnit skutečnost. A skutečností zůstává, že bez nezbytných změn, které dlouhodobě navrhujeme, se problémy zdravotnictví vyřešit nepodaří. Zůstáváme zde, zůstáváme se svými návrhy, připraveni o nich jednat s každým, kdo má o jednání zájem. Jsem si jist, že stále více občanů naší země našim návrhům rozumí, a z toho plyne mé přesvědčení, že nás jednoho dne již přehlasovat nebudete moci.


To, o čem jsem hovořil doposud, do sněmovny patří a je legitimní součástí politické diskuse. Lituji, ale své vystoupení zakončím něčím, co do sněmovny nepatří.

Jako člověka i jako dětského lékaře mne hrubě pobouřil názor ministra na mentálně postižené děti. Ministr kritizuje, že obětaví lidé uspořádali pro mentálně postižené děti zájezd k moři. Mají snad mentálně postižení lidé a děti především podle pana ministra jiná práva a jiné potřeby než ostatní občané? Mají snad mentálně postižené děti být raději zavřené v ústavech či v klecích? Jsou snad podle pana ministra mentálně postižené děti méně kvalitní než děti mentálně zdravé?

Takový postoj mohu tolerovat od laika, ale nemohu přijmout od lékaře. V případě ministra zdravotnictví není jiné cesty, než vyzvat jej k okamžitému odstoupení z funkce. Píše se totiž rok 2004!


 

Související:

 
 

Stanovisko k útoku nového ministra zdravotnictví na VZP ČR - 26. dubna 2004

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 1999–2004