Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Lékařská služba první pomoci

MUDr. Milan Cabrnoch, 20. ledna 2003

Názor

V posledních dnech se v souvislosti se špatně připravenou reformou veřejné správy hodně hovoří a píše o zajištění lékařské služby první pomoci (LSPP). Odpovědnost za zajištění LSPP přechází z okresních úřadů na tzv. pověřené obce, současně odpovědnost za zajištění zdravotní péče přechází z okresních úřadů na kraje.

Je skutečně otázkou výkladu, zda nese za zajištění LSPP odpovědnost obec, pověřená obec, kraj, stát či nikdo.

Předtím, než se pustíme do organizace LSPP nebo jejího zrušení je třeba odpovědět si na následující otázky:

1. CO JE TO LSPP?

Co je předmětem činnosti LSPP? Je to skutečně lékařská první pomoc, tedy poskytnutí lékařské zdravotní péče v situacích, kdy neselhávají ani nejsou bezprostředně selháním ohroženy základní životní funkce pacienta, ale kdy zdravotní obtíže vznikly náhle nebo se onemocnění náhle zhoršilo a kdy by prodlení mohlo vést k dalšímu zhoršení zdravotního stavu pacienta? Nebo je to ordinace praktického lékaře mimo jeho ordinační dobu?

Jedna věc je, jaký je současný stav, druhá potom, jaký je požadovaný cílový stav. Je jasné, že čím se budou oba dva tyto stav více lišit, tím bude přechod z jednoho do druhého dramatičtější a bolestivější.

Stávající stav je neuspokojivý. LSPP je ve své převážné většině zneužívána. Většina ošetřených pacientů nesplňuje podmínky pro které je LSPP určena:
a) obtíže vznikly náhle nebo se náhle zhoršily, tedy v ordinační době registrujícího praktického lékaře či jiné řádné služby obtíže nebyly nebo ke zhoršení nedošlo
b) prodlení, tedy pokud by byla péče poskytnuta následující pracovní den v řádné primární či ambulantní specializované péči, by mohlo vést k dalšímu zhoršení zdravotního stavu.

Otázkou je, jak pacienty motivovat k racionálnímu využívání LSPP. Odpověď je již dávno nalezena a je jí účinný, ale současně přijatelný poplatek za využití služby LSPP. Pacient, který skutečně lékařskou první pomoc potřebuje, poplatek zaplatí. Občan, který službu zneužívá, zvolí jiné řešení.

2. JAKÁ JE POŽADOVANÁ DOSTUPNOST LSPP?

Jaký je požadavek na dostupnost LSPP? Máme zájem stanovit dostupnost LSPP v závislosti na počtu obyvatel (x LSPP na 100 000 obyvatel), na vzdálenosti od bydliště pacientů (nejvýše x km) nebo na časové dostupnosti (dostupná do x hodin)?

3. JAKÁ MÁ BÝT KVALITA LSPP?

3.1 Má být LSPP poskytována nepřetržitě?

Vycházejme z toho, pro koho je LSPP určena. Jsou to
1. pacienti registrovaní u praktických lékařů, kteří právě nejsou ve své ordinaci
2. pacienti, kteří jsou registrováni u praktického lékaře ve vzdáleném místě (jsou „na cestách“)
3. pacienti, kteří nejsou registrováni u žádného praktického lékaře

Pokud chápeme LSPP jako ordinaci praktického lékaře pokračující po skončení pracovní doby, můžeme omezit provoz LSPP na dobu mimo „obvyklé“ ordinační hodiny praktických lékařů v místě. Současně je ale nezbytné rozhodnout o tom, který praktický lékař poskytne péči osobám podle bodu 2 a 3.

Pokud chápeme LSPP jako službu skutečně lékařské první pomoci, je zřejmě třeba ji zajišťovat nepřetržitě, tedy „24×365“. Takové zajištění je snadné u organizačního modelu „LSPP při ZZS“ i u organizačního modelu „LSPP při nemocnici“ (viz dále).

3.2 Je součástí LSPP návštěvní služba?

Odpověď na tuto otázku se promítne především do personálního a technického zajištění, a samozřejmě také do nákladů na provoz LSPP.

Na jedné straně může veškeré výzvy k poskytnutí péče mimo ordinaci poskytovat ZZS. Rizikem je značné zneužívání, náklady i případné chybění ZZS pro skutečně potřebné případy. Můžeme přistoupit na to, že pacient, který není bezprostředně ohrožen na životě, tedy není klientem ZZS, se dokáže do ordinace LSPP dopravit.

Na druhé straně můžeme pokračovat v modelu návštěvní služby LSPP tak, jak jej známe dnes. Tato vstřícná služba je nákladná a ve více vytížených místech vyžaduje, aby se na LSPP podílelo více lékařů.

3.3 Jaká má být kvalifikace lékaře LSPP?

Jaký je požadavek na kvalifikaci lékaře, poskytujícího lékařskou první pomoc? Má to být
a) jakýkoli lékař, schopný poskytnout lékařskou první pomoc?
b) lékař, kvalifikovaný v řešení neodkladných stavů?
c) lékař kvalifikovaný pro poskytování komplexní primární péče?

3.4 Jaké má být vybavení LSPP?

Personální

Je zřejmé, že lékařskou službu první pomoci musí zajišťovat lékař. Kromě něho však se může na této službě podílet zdravotní sestra v ordinaci, dále dispečer, který přijímá telefonické výzvy a podává informace prostřednictvím telefonu, brzy zřejmě i cestou elektronické pošty a podobně. Součástí týmu může být i řidič, který se účastní výjezdů LSPP.

Technické

Měl by být stanoven požadavek na technické vybavení ordinace LSPP. Toto vybavení koresponduje s kvalifikací lékaře, kterou požadujeme pro poskytování LSPP. Lékař by měl být schopen kvalifikovaně užívat techniku, s kterou bude vybaven.

Má být vybavením LSPP pouze základní „stetoskop a pero“, nebo vybavení pro resuscitaci, či vybavení pro základní či podrobnější diagnostiku (EKG, suchá chemie,…).

Zvláštní otázkou je telefonická linka, určená pro přijímání výzev a podávání informací, její případné vybavení záznamovým zařízením.

3.5 Spolupráce LSPP a ZZS

Je třeba odpovědět na otázky kolem komunikace mezi operačním střediskem záchranné zdravotnické služby a pracovištěm LSPP. Kdo bude přijímat a vyhodnocovat výzvy, kdo rozhodne, kterou výzvu přebere LSPP a kterou ZZS? Jaký bude postup pokud bude výzva přijata na lince 112?

4. NEPŘETRŽITÁ PÉČE LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE

Zvláštní otázkou je často zmiňovaná povinnost nepřetržitá péče registrujícího lékaře o jeho registrované pacienty.

Tato povinnost nevyplývá z žádného předpisu, ale především je v praxi neproveditelná. Nikdo není schopen pracovat nepřetržitě, nezbytně by nemohl poskytovat kvalitní péči. Samozřejmě je možno uvažovat o tom, že by praktičtí lékaři sdružili své síly a poskytovali službu LSPP společně. Podmínkou je samozřejmě ekonomická návratnost této služby.

Důležité pro takové úvahy je připomenou si konstrukci kombinované kapitačně výkonové platby pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost. Do kapitace nebyly započteny žádné výkony poskytované mimo ordinační dobu, a tak nelze ani na základě této kapitační platby žádné takové výkony požadovat.

5. ORGANIZACE ZAJIŠTĚNÍ LSPP

Organizační zajištění LSPP je možné několika způsoby. Konkrétní řešení se odvíjí od odpovědí na výše položené otázky a samozřejmě také od předpokládaného využívání LSPP v tom kterém místě.

5.1 LSPP samostatná

Samostatná ordinace, poskytující LSPP, může být zřízena kterýmkoli zdravotnickým zařízením. Má smysl především tam, kde je očekávána velká vytíženost této služby.

Výhodou je, že taková služba může být zřízena i tam, kde není ani nemocnice ani výjezdové středisko ZZS.

Nevýhodou takové organizace je chybějící návaznost na další služby, především na komplement a na lůžkovou péči. Stejně tak není zajištěna doba, kdy je lékař LSPP na návštěvě.

Umím si představit, že samostatné LSPP mohou provozovat i skupiny soukromých lékařů primární péče.

5.2 LSPP při nemocnici

Ordinace LSPP může být zřízena při lůžkovém zdravotnickém zařízení, při nemocnici.
Výhodou je bezprostřední návaznost na komplement a lůžkovou péči, možnost zajištění situací, kdy je lékař LSPP na návštěvě.

Nevýhodou je zřejmá nutnost navazování pracovního poměru lékařů poskytujících LSPP s nemocnicí.

5.3 LSPP při ZZS

Ordinace LSPP může být zřízena při výjezdovém středisku ZZS. Jsem přesvědčen, že každé výjezdové středisko ZZS musí být připraveno poskytnout lékařskou první pomoc každému, kdo toto zdravotnické zařízení vyhledá a pomoc žádá.

Propojení LSPP se ZZS je výhodné zejména v místech, kde je výjezdové středisko ZZS a není lůžkové zdravotnické zařízení (nemocnice). Zřizovat v takovém místě další ordinaci s nepřetržitým provozem by ve většině případů bylo nehospodárné.

Výhodou je návaznost na ZZS, možnost personálního propojení ZZS a LSPP. Lze bezpochyby sdílet i část technického vybavení. V době, kdy je předpokládáno větší vytížení, může být zařízení posíleno o lékaře vyhrazeného pouze pro LSPP, v méně exponované době pokryje obě služby jeden lékař. Při této organizaci také snadněji lékař LSPP doplní ZZS v mimořádných případech.

Nevýhodou je chybějící návaznost na komplement a lůžkovou péči, stejně tak jako zřejmá nutnost navazování pracovního poměru lékařů poskytujících LSPP se zařízením ZZS.

Kolem služby lékařské první pomoci a jejího zajištění je a bude celá řada otázek. Zatím jsem nezmínil například LSPP ve stomatologii či zajištění pohotovostní služby lékárny. Naší povinností je hledat na tyto otázky odpovědi, a současně přijatelným způsobem plynule pokračovat v poskytování této služby tak, aby nedocházelo k poškození zdraví občanů.


 

Související:

 
 

 

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003