Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Teze zdravotní politiky Středočeského kraje

Teze zdravotní politiky Středočeského kraje schválené Komisí pro zdravotnictví a sociální věci Rady Středočeského kraje na jejím jednání dne 4. dubna 2002:

1. CÍLE ZDRAVOTNÍ POLITIKY:

 • kvalitní a dostupná zdravotní péče, srovnatelně dostupná a srovnatelně kvalitní pro
 • všechny obyvatele kraje
 • efektivní využití veřejných prostředků (z rozpočtu kraje, státní dotace i prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale i prostředky obecní a soukromé)
 • srovnatelně dostupná a srovnatelně kvalitní
 • zlepšování zdravotního stavu obyvatel, (snižování morbidity a mortality)

2. PREFERENCE

 • důraz na zdravé životní podmínky a zdravý způsob života
 • důraz na prevenci a výchovu ke zdraví
 • důraz na roli primární péče
 • podpora soukromých poskytovatelů zdravotní péče a privatizace všech kategorií zdravotnických zařízení

3. ORGANIZACE

 • spolupráce politického zastoupení kraje s organizacemi pacientů, poskytovatelů a plátců zdravotní péče a dalšími organizacemi v oblasti zdravotnictví
 • podpora obcí při zajišťování dostupné ambulantní péče pro jejich obyvatele
 • podpora při zajišťování dostupné (nezbytné) služby první pomoci lékaře, lékárny a stomatologa
 • zajištění dostupné záchranné služby a podpora její koordinace s dalšími složkami záchranného systému na jedné straně a systému poskytování zdravotní péče na straně druhé
 • plánovaná koordinace rozvoje lůžkové péče

4. PÉČE O PACIENTA


4.1 Primární zdravotní péče

 • dokončení privatizace primární péče
 • spolupráce obcí, pojišťoven a kraje při zajišťování srovnatelné dostupnosti primární péče

4.2 Ambulantní specializovaná a zvláštní ambulantní péče

 • dokončení privatizace ambulantní specializované a zvláštní ambulantní péče vyjma ambulancí zákonem určených
 • ve spolupráci s pojišťovnami vhodnou smluvní politikou zajistit dostupnost této péče

4.3 Zdravotnická záchranná služba

 • vybudování územního střediska zdravotnické záchranné služby pro kraj v návaznosti na integrovaný záchranný systém
 • dokončení oddělení rychlé zdravotnické služby od nemocnic do podoby operačních středisek záchranné služby
 • dokončení rozmístění jednotlivých výjezdových skupin záchranné služby s maximální dobou zásahu do 15 minut od výzvy
 • vymezení spádovosti operačních středisek
 • propojení záchranné služby s lékařskou službou první pomoci
 • koordinace činnosti územního střediska záchranné služby s územními středisky okolních krajů

4.4 Akutní lůžková péče

Vzhledem k charakteru kraje není možné vyčlenit jednu krajskou nemocnici. Není v zájmu kraje budovat krajskou nemocnici mimo území kraje na úkor rozvoje péče v kraji.

4.4.1 Základní nemocnice

V každé oblasti je několik základních nemocnic. K naplnění cíle rovnoměrné dostupnosti je třeba zajistit jejich srovnatelnou úroveň v základních oborech. Základní nemocnice musí být kvalitním centrem základní diagnostiky a ambulantní, jednodenní a základní lůžkové péče.
Musí mít základní lůžkové oddělení interní a chirurgické a dostupnou službu anesteziologickou. Musí mít víceoborovou jednotku intenzivní péče schopnou poskytnout péči do případného přeložení pacienta do oblastní nemocnice či jinam. V oblasti gynekologie a porodnictví předpokládám přesun lůžkové péče na oblastní nemocnice. Základní nemocnice musí mít dostatečný komplement a další diagnostické možnosti dostupné 24 hodin denně.

4.4.2 Oblastní nemocnice

Geografické a historické členění kraje vede k rozdělení na čtyři oblasti - Kladno, Mladá Boleslav, Kolín a Příbram. Každá oblast má jednu rozvinutou nemocnici s více obory lůžkové a ještě více obory ambulantní péče. Tyto nemocnice musí definovat spektrum péče, kterou poskytují, a navrhnout plán dalšího rozvoje.

4.4.3 Smluvní zajištění superspecializované péče

Smluvně je zajištěno poskytnutí superspecializované péče v určitých oborech v nemocnicích v Praze. Jedná se o péči, která není v dostatečné míře dostupná v oblastních nemocnicích v kraji. V případě, že je péče poskytována jen v některé oblastních nemocnicích v kraji.
Smluvní nemocnice se zaváže převzít všechny pacienty překládané z oblastní nemocnice. V převážné části oborů by mohla tuto roli plnit pro jednotlivé oblasti následující smluvní nemocnice: Příbram - FTN, Kladno - FNM, Mladá Boleslav - FNB, Kolín - FNKV. Není vyloučena účast dalších vhodných specializovaných pracovišť.

4.5 Neakutní lůžková péče

4.5.1 Chronická resuscitační a intenzivní péče

V kraji bude vybudována kapacita potřebných lůžek chronické resuscitační a intenzivní péče. Lůžka chronické resuscitační a intenzivní péče budou přednostně přijímat pacienty z kraje a ze smluvních nemocnic.

4.5.2 Následná lůžková péče

V kraji bude vybudována dostatečná lůžková kapacita následné péče.
Následnou lůžkovou péči budou poskytovat nemocnice, případně také nemocnice následné péče. Kraj bude investičně i jinak podporovat přeměnu lůžek akutních v lůžka následné péče především s ohledem na zvyšování kvality poskytované péče cestou centralizace akutní péče do oblastních nemocnic.

4.5.3. Hospicová péče

Vybudování lůžek hospicové péče pro dospělé v počtu 1 lůžko na 50 000 obyvatel
Vybudování lůžek hospicové péče pro dětské pacienty

5. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI PÉČE

 • Žádný ambulantní soukromý lékař by neměl odmítat pacienty z území své působnosti. Zvláště na toto musí být kladen důraz při jednáních s představiteli lékařů a při jakékoli formě podpory lékaře ze strany obce či kraje.
 • Základní nemocnice by neměla odmítat pacienty z území své působnosti a celého kraje.
 • Oblastní nemocnice by neměla odmítat pacienty z území své působnosti a kraje, je přímo povinna přijmout všechny pacienty překládané ze základních nemocnic v oblasti její působnosti.
 • Smluvně je zajištěna povinnost určitých nemocnic přijímat pacienty překládané z oblastních nemocnic nebo ze základních nemocnic prostřednictvím příslušné oblastní nemocnice.

 

Související:

 
 

Internetové stránky Krajského úřadu Středočeského kraje naleznete zde

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003