Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Mezinárodní konference Telematika ve zdravotnictví

Dne 14. listopadu 2003 jsem se zúčastnil v Litoměřicích mezinárodní konference Telematika ve zdravotnictví. Konferenci pořádala obecně prospěšná společnost Medtel.

V rámci konference jsem vystoupil a ve svém vystoupení představil filosofii a současný stav projektu zdravotních knížek na Internetu IZIP.

přednáška, (MS PowerPoint, 190Kb)

IZIP a přístup k Internetu

anotace k přednášce Milana Cabrnocha
na konferenci MEDTEL v Litoměřicích, 14. listopad 2003

Telematika je pojem pro integraci zpracování dat (informatika) se sdělovací technikou (telekomunikace), zahrnuje např. oblast telefaxu, teletextu, videotextu (zdroj: encyklopedie Universum, www.aion.cz).

Telematiku v medicíně chápu osobně spíš jako způsob komunikace v medicíně, při poskytování a spotřebě zdravotní péče. Ve svém sdělení se budu věnovat komunikaci, důvodům ke komunikaci, důsledkům špatné i dobré komunikace. Technické stránce komunikace, tedy také telematice, se budu věnovat pouze velmi okrajově.

Komunikace je sdělování, přenos (vysílání a příjem) informace pomocí znakového systému jazykového (verbální komunikace) nebo jiného; též komunikace pomocí technických médií (telefon), masových médií, prostředků masové komunikace (zdroj: encyklopedie Universum, www.aion.cz).

Ve zdravotnictví, přesněji řečeno při poskytování a spotřebě zdravotní péče, vzniká ohromné množství informací. Tyto informace vznikají s vynaložením mimořádných nákladů. Jde o náklady personální - na získávání těchto informací se podílí vysoce kvalifikovaní odborníci, náklady finanční - získání těchto informací vyžaduje nákladné technologie a nákladné materiálové vstupy, i náklady na straně pacienta - každé získávání informací s sebou nese rizika na straně pacienta, ať již jde o pouhé nepohodlí, vynaložený čas, přes bolest, riziko infekce, riziko záření či riziko komplikace, která může v nezanedbatelném množství případů vésti i ke ztrátě života.

Není pochyb o tom, že spotřeba i poskytování zdravotní péče jsou procesy, při kterých opakovaně probíhá rozhodování. Pro rozhodování jsou potřeba informace. stejně tak není pochyb o tom, že ten, kdo má ve chvíli rozhodo vání k disposici více informací, rozhodne lépe.

Podstatná část úsilí je při spotřebě a poskytování zdravotní péče zaměřena na jeden, zdánlivě jednoduchý a prostý cíl: aby byly tyto cenné a důležité informace v pravý čas na pravém místě.
Abychom mohli dosáhnout vytčeného cíle, musíme si odpovědět na otázky: co je pravý čas, kde je pravé místo a jak informace na toto místo v tento čas dostat.

Pravý čas je čas rozhodování. Ve zdravotní péči se rozhoduje neustále, je tedy třeba zajistit, aby byly informace dostupné nepřetržitě během poskytování zdravotní péče.

Pravé místo je místo rozhodování, tedy obvykle místo poskytování zdravotní péče. Vzhledem ke stále volnějšímu a dynamičtějšímu pohybu osob (snazší doprava, svobodná volba lékař, pohyb za prací, pád železné opony, návrat do Evropy, globalizace,…) je stále obtížnější předpovídat místo spotřeby či poskytování zdravotní péče. Řešením je předpokládat, že zdravotní péče se poskytuje obvykle tam, kde se nachází pacient.

Zbývá řešit problém jak zajistit, aby se informace na potřebné místo dostaly. Řada systémů řeší tento problém zasíláním informací jedním zdravotníkem druhému zdravotníkovi, v jiných systémech si zdravotníci zřizují společné archívy informací, které potom sdílí. Citlivým bodem takových řešení je obtížné předpovídání pohybu pacienta, diverzifikace archívů a problematika práce s důvěrnými osobními údaji.

Systém IZIP, který chci dnes představit, řeší problematiku jinak. Svěřuje informace pacientovi. Staví na tom, že to jsou pacientovy informace, že je v jeho zájmu zajistit, aby se informace dostaly v pravý čas na pravé místo. Je totiž především v zájmu pacienta, aby jeho rozhodování o spotřebě péče a rozhodování jeho ošetřujících lékařů o poskytování zdravotní péče jemu byla co nejlepší. Pacient je vždy tam, kde je poskytována péče a kde se tedy rozhoduje, a to jak v místě, tak v čase. pacient nemá problém s ochranou důvěrnosti informací o sobě samém.

Nechci mluvit o technickém řešení. Projekt IZIP, podporovaný také VZP ČR, je již natolik známý, že jeho popisování by nebylo efektivním využitím našeho společného času. Chci diskutovat o tom, že IZIP není ani portál, ani technické řešení nebo forma databáze. IZIP je filozoficky nový přístup ke spotřebě a poskytování zdravotní péče. přístup, který staví na zásadní důležitosti informací, na jejich důvěrnosti a sdílení. Přístup, který staví občana pacienta do středu zdravotnictví. IZIP dává nám, pacientům, nástroje k tomu, abychom sami rozhodovali o spotřebě zdravotní péče. Dává šanci svým vlastním přičiněním zlepšit své šance na rychlejší a kvalitnější zdravotní péči, tedy zlepšit své šance na přežití na tomto složitém a krásném světě.
"a … vo tom to je…"


 

Související:

 
 

přednáška, (MS PowerPoint, 190Kb)

Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003